Author Index – V

V. Bhikshma   St-61
V. P. Iu   St-87
Vanissorn Vimonsatit    M-3, M-41, C-43