Author Index – K

Author Ref. ID Chapter
KABASHI, NASER MAT-14 6.1
KABO, DON RAD-10 10.3
KAESEBERG, STEFAN STR-29 6.2
KAHNT, ALEXANDER CAC-04 12.3
CAC-06 5.5
KARABAY, AKNUR SUS-14 11.6
KARTHIK, MADHU, M STR-59 7.4
KATO, DAICHI STR-25 8.4
STR-23 9.6
KATO, YASUYUKI OTH-01 9.7
KEGL, MARKO EPE-01 19.1
KHALLAF, RANA ENR-01 13.5
KHAPRE, RAJENDRA MAT-25 3.2
KHATLELI, NTHATISI LDR-03 13.4
KHELIFA, MOURAD TCC-01 8.7
KHENNANE, AMAR TCC-01 8.7
KIM, MINJUN CSA-05 15.6
KITA, EISUKE AAC-06 2.6
KOC, KERIM PRO-03 13.3
CPM-10 15.7
KODAM, SUDARSHAN SUS-16 3.5
SUS-17 3.6
KRASNIQI, ENES MAT-14 6.1
KUDŽMA, ANDRIUS MAT-27 3.7
MAT-26 7.1
KUNKCU, HANDAN PRO-03 13.3
CPM-10 15.7
KURATOMI, YO STR-24 8.6
STR-30 8.8
KUROKI, CHISATO AAE-11 3.3
KYAURE, MUHAMMAD, SALMAN STR-48 5.2