Author Index – K

Author Ref. ID Chapter
KADAM, RUTHVIK   STR-108 18.2
KAGIOGLOU, MICHAIL    AAE-01 5.1
KAJITA, YUKIHIDE   GFE-12 7.5
KAMAL, HABIBUR RAHMAN   STR-85 23.6
KANG, JULIAN   RAD-11 16.3
KARAM, JOE   RAD-14 11.6
KATO, YASUYUKI   OTH-05 24.1
KAUFHOLD, MATTHIAS    AAE-09 1.1
KELM, AGNES    AAE-09 1.1
CSA-02 1.5
KHALIFAH, HASSAN A.   MAT-48 15.2
STR-81 19.9
KHALIL, WASAN I.   MAT-48 15.2
SUS-31 15.4
KHATTAB, MOHAMMED   STR-23 19.3
KHOURY, HIAM   CON-43 9.8
KIDO, MASAE   STR-41 20.5
KIET, TRAN TUAN   CON-41 1.3
KIM, DAE-GEUN   STR-25 22.3
KIM, SO-YEONG   STR-46 20.6
KIM, YONGWOOK   STR-08 24.5
KIOA, GREGORY   CON-55 24.7
KITAHARA, TAKESHI   GFE-12 7.5
KNAPP, DAVID   CPM-05 10.3
KOČÍ, JAN   MAT-13 24.2
KOLESNIKOV, ALEKSEY   GFE-16 25.10
KOMURLU, RUVEYDA   CPM-03 9.6
KONISHI, HIDEYUKI   STR-88 8.2
KOPPELHUBER, DANIELA    AAE-20 2.2
KOSTIUK, TATIANA   GFE-16 25.10
KUKOY, OLAWALE   EPE-10 17.9
KUMAR, J. RAVI   SUS-17 14.3
KUMMER, MARKUS   CPM-10 9.5
CPM-15 12.3
CPM-17 12.4
KUPRENAS, JOHN A.   CPM-07 10.4